Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Gdańsk

Biegły sądowy

Gdzie szukać rzeczoznawcy budowlanego we Wrocławiu i ile kosztuje rzeczoznawca budowlanyRzeczoznawcą budowlanym jest osoba posiadająca przede wszystkim uprawnienia budowlane, najlepiej aby były to uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Rzeczoznawca budowlany sprawuje takie funkcje, które są analogiczne do zawód zaufania publicznego. Rzeczoznawca budowlany nie może być osobą, która nie posiada wiedzy w dziedzinie budownictwa, dlatego też pełniąc samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, musi legitymować się wykształceniem także w dziedzinie budownictwa.Kto to jest rzeczoznawca budowlany?  • Zleceniodawcy - Rzeczoznawcą budowlanym jest osoba posiadająca przede wszystkim uprawnienia budowlane, najlepiej aby były to uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Rzeczoznawca budowlany sprawuje takie funkcje, które są analogiczne do zawód zaufania publicznego. Rzeczoznawca budowlany nie może być osobą, która nie posiada wiedzy w dziedzinie budownictwa, dlatego też pełniąc samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, musi legitymować się wykształceniem także w dziedzinie budownictwa.

  • Zleceniodawcy - Posiadając stosowne wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje Biegły Rzeczoznawa Budowlany Oława jest odpowiednio przygotowany do sporządzenia ekspertyz budowlanych i opinii technicznych, a jeżeli dodatkowo ukończył wydział Prawa do umożliwia to wydanie opinii, która będzie dotyczyć także zakresu prawa, w tym prawa budowlanego i przepisów związanych.

  • Właściwa ekspertyza - Na podstawie opracowań Biegłego Rzeczoznawy Budowlanego Legnica organ, organ podatkowy, Sąd, Prokurator orzekania co do stanu sprawy, formułując wyrok. Aby móc uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, kandydat na musi legitymować się wykształceniem wyższym z zakresu budownictwa, posiadać co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie, w której ma być ustanowionym jako rzeczoznawca budowlany.

  • Bezstronność i sumienność - Doświadczenie kandydata na pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego winno być także związane ze sporządzaniem opracowań technicznych jak opinie techniczne, ekspertyzy budowlane. Istotne jest aby kandydat na rzeczoznawca budowlanego legitymował się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń. Po weryfikacji nadawany jest tytuł rzeczoznawcy, rzeczoznawcy budowlanego.

  • Bezstronność i sumienność - Rzeczoznawca budowlany sporządza ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, a także wydaje przy powołaniu go do pełnienia funkcji biegłego sądowego opinie sądowe. Istotne jest zwrócenie uwagi, że rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy nie wypowiada się co do prawa, albowiem kompetentnym w tym zakresie jest Sąd.

Twierdzenie zatem, że to rzeczoznawca wypowiada się co do prawa budowlanego jest brakiem rozumienia przepisów prawa. Rzeczoznawca budowlany sporządzając opinie prywatne może być przez Sąd powołany w charakterze świadka, eksperta lub biegłego sądowego, co wynika wyłącznie z postanowienia Sądu, Prokuratora, Policji.


Co wykonuje rzeczoznawca budowlany?


Zasadniczym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest analiza stanu faktycznego i na podstawie dokumentów, wizji lokalnej, sporządzanie opracowań technicznych jak ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe.


  • Zleceniodawcy - Zleceniodawcami mogą być zarówno osoby prywatne (opinie prywatne), organy administracji Państwowej, organy podatkowe, Sądu Prokuratury, Policja, komornicy i inni. Nie ma tutaj ograniczeń kto może być zleceniodawcą.

  • Właściwa ekspertyza - Aby ekspertyza budowlana była sporządzona w sposób właściwy, winna przebiegać w ten sposób, że rzeczoznawca budowlany zapoznaje się ze stanem faktycznym, wykonuje oględziny przedmiotu opinii technicznej lub ekspertyzy budowlanej, jeżeli istnieje potrzeba dokonuje badań i pomiarów i wówczas na podstawie całokształtu materiału dowodowego sporządza ekspertyzę budowlaną lub opinię techniczną.

  • Bezstronność i sumienność - Bez względnie jego opracowania muszą wykazywać się absolutną bezstronnością i sumiennością. Brak zachowania tych elementarnych okoliczności, stawia pod dużym znakiem zapytania czy osoba, która tak sporządzała ekspertyzę budowlaną lub opinię techniczną może wykonywać funkcję rzeczoznawcy budowlanego.

  • Bezstronność i sumienność - Rzeczoznawca budowlany posiadając także uprawnienia budowlane może wykonywać czynności zarezerwowane do zakresu jego uprawnień wynikających z decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych to jest np. sprawować nadzór techniczny i inwestorski jaki inspektor nadzoru inwestorskiego czy kierownik budowy, wykonywać czynności doradcze w budownictwie przed np. zakupem domu, mieszkania, być ekspertem z dziedziny w której posiada wiedzę techniczną, wykonywać czynności projektowe, przeprowadzać czynności związane z okresowymi przeglądami technicznymi budynków, sprawdzać stan techniczny budynków i lokali, przeprowadzać czynności kontrolne przy remontach i przebudowach na zlecenie inwestorów.

  • Bezstronność i sumienność - Odrębną gałęzią są czynności biegłego sądowego Biegłego Rzeczoznawcy Budowlanego Zgorzelec , które może wykonywać wyłącznie na postanowienie Sądu.

Kiedy można ocenić, że rzeczoznawca budowlany jest dobry, sumienny, rzetelny?

Ekspertyzy budowlane wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego w sposób rzetelny winny odzwierciedlać stan technicznych nieruchomości, rozwiązywać problemy występujące w budownictwie, stanowić opracowanie doradcze.

Rzeczoznawca budowlany po analizie problemu może dopuszczać budynki i lokale do bezpiecznego użytkowania w przypadku np. wystąpienia i awarii technicznych, pożarów, pęknięć i innych zdarzeń niepożądanych. Istotną opracowania rzeczoznawcy budowlanego jest przygotowanie opinii technicznej, ekspertyzy budowlanej w sposób bezstronny i sumienny, zgodnie z wiedzą rzeczoznawcy budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisów związanych.


Rzeczoznawca budowlany może być powołany do stwierdzenia bezpieczeństwa użytkowania budynku i przeprowadzić przeglądy budynków, dachów, lokali, mieszkań. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych jak pożar zalanie, rzeczoznawca budowlany określa stan techniczny budynku, bezpieczeństwo jego użytkowania i w ogóle możliwość jego użytkowania. Przy tym na marginesie należy wskazać, że często występują sytuacje kiedy brak przeprowadzonej kontroli stanu technicznego budynku, po wystąpieniu zdarzeń losowych może być powodem odmowy przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela.


Dlatego tak ważne jest przeprowadzenia okresowych kontroli technicznych obiektów, a najlepiej przez osoby będące rzeczoznawcą budowlanym. Poszukując rzeczoznawcy budowlanego należy kierować się przede wszystkim jego wykształceniem zarówno w dziedzinie budownictwa jak i prawa, jego doświadczeniem zawodowym, osiągnieciami zawodowymi i naukowymi. Ważne też jest aby rzeczoznawca budowlany posiadał doświadczenie w opracowywaniu opinii sądowych dla Sądów i Prokuratur, albowiem dopiero wówczas będzie w stanie zrozumieć istotne i potrzeby dla jakich sporządza ekspertyzy budowlane i opinie techniczne w przedmiocie sporów na linii inwestor-wykonawca, inwestor-kierownik budowy itp. Brak tych doświadczeń stawia pod znakiem zapytania możliwości i umiejętności sprawnego poruszania się takiego rzeczoznawcy budowlanego w gąszczu przepisów prawa, sposobu rozwiązywania zagadnień odszkodowawczych, odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Ważne też jest aby rzeczoznawca wykazał się umiejętnościami pisarskimi, aby był autorem publikacji w miesięcznych i prasie zawodowej, aby w ten sposób ukazać jego swobodę i łatwość sporządzenia zrozumiałych dla przeciętnego czytelnika tekstów. Brak tej umiejętności jest częstą przeszkodą w formułowaniu wniosków w opiniach technicznych, ekspertyzach budowlanych, opiniach sądowych, które wówczas nie są składne, nie pisane poprawną polszczyzną, poprawnym układem i formą.


Na rzeczoznawcy budowlanym ciąży obowiązek i konieczność zarówno merytorycznego ale także poprawnego językowo przekazania wiedzy w dziedzinie budownictwa. Istotne jest także, aby rzeczoznawca budowlany był osobą nie tylko rzetelną, prawą ale także terminową. Terminowość sporządzania ekspertyz budowlanych jest wyraźnie wymagana na etapach postępowań sądowych, gdzie każde opóźnienia w sporządzaniu opracowań sądowych są karane finansowo. Jeżeli zaś rzeczoznawca budowlany nie ma doświadczenia sądowego wówczas dopuszcza się opóźnień, wielotygodniowych czy wielomiesięcznych co stanowi istotną przeszkodę dla jego oceny jako osoby rzetelnej. Dlatego dokonując wyboru należ nie tylko oczekiwać terminowego wykonania ale także oczekiwać takiej deklaracji w ofercie


Wybór takiego rzetelnego rzeczoznawcy budowlanego będzie powodować bezspornie, że zadba prawidłowo o rzetelne rozwiązanie zleconego problemu.


W przypadku braku zachowania tak elementarnych zasad współżycia może powodować wątpliwości co do rzetelności takiej osoby a co za tym idzie pod znakiem zapytania winien być wybór takie osoby. Każdy oczywiście problem jest indywidualny, jednak doświadczenie wskazuje, że opracowanie ekspertyzy budowlanej, opinii technicznej nie powinno być długie.


Oferta rzeczoznawcy winna zawierać okoliczności terminu wykonania ekspertyzy budowlanej, z której to oferty rzeczoznawca budowlany winien się wywiązywać, co świadczyć będzie o jego rzetelności, uczciwości i sumienności.


Kiedy zapada pytanie ile kosztuje rzeczoznawca budowlany?


Rzeczoznawca budowlany wydając skomplikowane opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, powinien przed przyjęciem zlecenia, złożyć na podstawie danych otrzymanych od zleceniodawcy ofertę, w której winien zawrzeć przedmiot opracowania, czynności jakie będzie przeprowadzał, termin wykonania i oczywiście koszt samego opracowania.


Oferta rzeczoznawcy winna zawierać okoliczności terminu wykonania ekspertyzy budowlanej, z której to oferty rzeczoznawca budowlany winien się wywiązywać, co świadczyć będzie o jego rzetelności, uczciwości i sumienności. Kiedy zapada pytanie ile kosztuje rzeczoznawca budowlany? Rzeczoznawca budowlany wydając skomplikowane opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, powinien przed przyjęciem zlecenia, złożyć na podstawie danych otrzymanych od zleceniodawcy ofertę, w której winien zawrzeć przedmiot opracowania, czynności jakie będzie przeprowadzał, termin wykonania i oczywiście koszt samego opracowania.

Rzeczoznawca budowlany Ekspertyzy budowlane Opinia techniczna Na rynku ekspertyz budowlanych i opinii technicznych spotykany jest szeroki wachlarz usługi i kosztów związanych ze sporządzeniem ekspertyz budowlanych, opinii technicznych czy opinii sądowych. Niewątpliwie oferta rzeczoznawcy budowlanego ma charakter ryczałtowy, obejmujący te czynności, które zawarł w ofercie. Wskazywanie, że koszty sporządzenia i wydania ekspertyzy budowlanej to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych jest zbyt ogólną informacją.

Każdy bowiem przypadek jest indywidualny, inne są potrzeby rozwiązania problemu, narzucane terminy opracowania.

Należy się jednak wystrzegać tanich opracowań, które ową taniość przenoszą na merytorykę i prawidłowość opracowania. Jest to sytuacja analogiczna dla tanich zakupów przedmiotów z dalekiego wschodu lub zakupów produktów europejskich. Różnica jest zauważalna.

Należy też mieć na uwadze, że rzetelny rzeczoznawca budowlany wskaże jak wydatek na jego ekspertyzę budowlaną może zostać zrekompensowany lub odzyskany i na jakiej drodze. Tylko osoba z doświadczeniem biegłego sądowego w tym zakresie będzie umiała poruszać się swobodnie i doradzi najlepsze rozwiązania. Brak tego doświadczenia pozostawi dużą wątpliwość co do prawidłowości i skuteczności doradztwa w tym zakresie.

Także brak kontaktów z biurami prawnymi, adwokatami, radcami prawnymi będzie stanowić dużym ubytek prawidłowej pomocy, jaką rzeczoznawca winien nieść swoim zleceniodawcą. Każda ekspertyza budowlana, opinia techniczna i jej koszt jest uzależniony od problemu, lokalizacji budynku, lokalu, mieszkania, zakres prac i badań. Niewątpliwie nie może koszt opinii być uzależniony od zleceniodawcy to jest osoby prywatnej, organu czy instytucji. Tego typu segregacja nie jest prawidłową cechą jaką winien kierować się rzeczoznawca budowlany.

Ekspertyzę budowlaną sporządzoną na zlecenie prywatne czy też Sąd czy organ administracji państwowej lub organ podatkowy jest nadal niezależna i koszt jej wydania zależy wciąż jedynie od problemu jaki został postawiony przed rzeczoznawcą budowlanym. Rzeczoznawca nie może dla tego samego problemu oferować innej kwoty sporządzenia opinii dla osoby prywatnej a inną dla Sądu. Stawia to bowiem pod znakiem zapytania rzetelność i uczciwość takiego rzeczoznawcy budowlanego


Rzeczoznawca budowlanyRzeczoznawca budowlany OpoleEkspertyza budowlana Opole


INNE ARTYKUŁY


Ekspertyzy budowlane Kraków
KIEROWNIK BUDOWY – NIEZBĘDNY Z WIELU POWODÓW


Czytaj więcej...
Ekspertyzy budowlane Warszawa
WYLEWKA BETONOWA


Czytaj więcej...
Ekspertyza budowlana Bydgoszcz
NASZE USŁUGI TO DOBRY WYBÓR


Czytaj więcej...


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.