Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

Rzeczoznawca budowlany biegły sądowy ekspertyzy budowlane opinie sądowe na terenie całej Polski

Rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski

Biegły sądowy

rzeczoznawca sądowy biegły budowlany zakres usług/ ekspertyzy budowlane, opinie sądowe to czym się zajmujemy /

Biegły sądowy budowlany

ekspertyzy budowlane, opinie techniczne

Odzyskaj to co Ci zabrano, zniszczono, nie wykonano, na czym Cię oszukano w budownictwie. Nie poddajemy się żadnym lokalnym układom, relacjom z wykonawcami, kierownikami budów, inspektorami czy nadzorem budowlanym. Sporządzamy opinie techniczne, ekspertyzy budowlane i opinie sądowe niezależnie i bezstronnie. Biuro Rzeczoznawcy Sądowego, Biegłego Budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego opracowuje ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, kontrole techniczne, oceny jakości wykonywanych robót więcej »

oraz oceny technicznej obiektów budowlanych na terenie całej Polski. Każde opracowanie czy to ekspertyza budowlana czy opinia techniczna wydawane sa niezależnie, bezstronnie na podstawie przedłożonej oferty lub podpisanej umowy. Biuro specjalizuje się w zakresie ekspertyz budowlanych i opinii technicznych zagadnień odpowiedzialności z tytułu nierzetelnie pełnionych funkcji technicznych w budownictwie

Biegły rzeczoznawca budowlany w sytuacjach wyjątkowych jak np. lokalizacja nieruchomości poza granicami kraju jest w stanie w niektórych przypadkach przeprowadzić także zdalnie swoje czynności, w tym przedprocesowe bez konieczności bezpośredniego przeprowadzania wizji lokalnej, w zakresie ocen jakości wykonywanych robót i innych zadań z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Zakres usług rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego obejmuje pisemne ekspertyzy techniczne, opinie budowlane, a także oceny i analizy w zakresie:

 1. budownictwa, w tym:
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne prawidłowości wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne prawidłowości wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego),
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej i granitowej,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne prawidłowości wykonania robót budowlanych,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne oceny przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne oceny sprawowanego nadzoru budowlanego, w tym wskazania odpowiedzialności z zakresu odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy (ubezpieczenia).
 1. ekspertyzy budowlane, opinie techniczne analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych
 2. ekspertyzy budowlane, opinie techniczne koreferatów opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
 3. ekspertyzy budowlane, opinie techniczne analizy zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,


Przeczytaj artykuł: Gdzie szukać rzeczoznawcy budowlanego i ile kosztuje Rzeczoznawca budowlany ?

W przypadku zainteresowania usługami biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie sporządzenia ekspertyz budowlanych, opinii budowlanych, opinii techicznych, ocen, analiz, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa. Wizje lokalne rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany przeprowadza w ciągu kilku dni od dnia akceptacji oferty, zaś ekspertyzy budowlane, opinie techniczne są sporządzane w ciągu kilku dni od dnia wizji lokalnej « zwiń

Ekspertyzy budowlane

opinie sądowe i przedsądowe (budownictwo oraz BHP i wypadki w budownictwie)

Rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie jest niezależnym podmiotem, który dzięki dużemu doświadczeniu twórcy i autora rzeczoznawcy z zakresu budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, a także wiedzy prawnej przygotowuje opinie i ekspertyzy budowlane dla: więcej »

Ekspertyzy budowlane, opinie sądowe, opinie techniczne dla Sądów, Prokuratur, Policji, a także podmiotów gospodarczych i osób prywatnych z szeroko pojętego budownictwa, w tym:

 1. budownictwo:
  • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - prawidłowość wykonania robót budowlanych,
  • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - prawidłowość wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych,
  • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - prawidłowość wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego),
  • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - zgodność wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
  • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - zabezpieczenie materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,
  • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - ocena stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
  • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - analiza przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
  • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych,
  • Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe - analiza błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
 1. bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
 2. Ekspertyza budowlana, opinia techniczna, opinia sądowa - koreferaty opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,

Odrębną gałęzią opiniodawstwa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysław Stawiarskiego jest badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie, w zakresie przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Szczegółowy zakres jest przedstawiony na stronach internetowych www.opiniesadowe.pl.

Przeczytaj artykuł: Rzeczoznawca budowlany w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego


W przypadku zainteresowania usługami biegłego budowlanego, rzeczoznawcy sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie ekspertz budowlanych, opinii technicznych, opinii przedsądowych i sądowych, proszę o kontakt telefoniczny 603 324 300 lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa. « zwiń

Rzeczoznawca budowlany

Postępowania podatkowe, interpretacje i kwalifikacje prawne

Dr inż. Przemysław Stawiarski rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany realizuje ekspertyzy budowlane, opinie techniczne w zakresie interpretacji art. 3 Ustawy Prawo Budowlane w odniesieniu do obiektów budowlanych jak np. stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, punkty pomiarowe gazu, stacje transformatorowe, węzły betoniarskie, parkingi na dachach obiektów (galeriach handlowych), oczyszczalnie ścieków, pomopownie, przekopy w kopalniach, obudowy kopalniane, urządzenia techniczno-technologiczne, zbiorniki, wieże, silosy i inne więcej »

to jest dokonuje kwalifikacji obiektów budowlanych, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych będących przedmiotem zlecenia.

Opinie techiczne i eksperty budowlane dr inż. Przemysława Stawiarskiego są wydawane jako biegłego w myśl przepisów art. 197 Ustawy Ordynacja podatkowa, który to przepis wskazuje, że w przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii a powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.

Opracowania w tym opinie techniczne, ekspertyzy budowlane, opinie sądowe realizowane są na podstawie materiału z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy materiału dowodowego przekazanego przez Zleceniodawcę, całość odnosząc do obecnego orzecznictwa i przepisów w analizowanym zakresie.

Opinie techniczne i ekspertyzy budowlane są sporządzanie celem ich przedłożona przed organami uprawnionymi do naliczania stosownych podatków od nieruchomości lub będące potwierdzeniem stanowiska organu.

Dotychczasowe opinie techniczne i ekspertyzy budowlane w tym zakresie były wykonywane zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, biur doradztwa podatkowego, urzędów administracji publicznej.

Sporządzane opinie techniczne i ekspertyzy budowlane stanowią także materiał dowodowy, potwierdzający stanowisko strony (podatnika/ organu) w toczących się sprawach w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych.

Także w celu weryfikacji zasadności opłat podatkowych od nieruchomości na zlecenia przede wszystkim przedsiębiorców, doradców podatkowych, konsultantów i analityków trudniących się optymalizacją kosztów przedsiębiorstw, a także organów podatkowych rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski opracowuje ekspertyzy budowlane weryfikujące stan techniczny obiektów budowlanych i możliwość wyłączenia ich z użytkowania, a tym samym zmiany należnych opłat z tytułu podatków od nieruchomości. « zwiń

Przegląd budynków

przegląd okresowy budynków

Biegły budowlany, rzeczoznawca sądowy dr inż. Przemysław Stawiarski przeprowadza okresowe kontrole obiektów (przegląd obiektów budowlanych) w części konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z dyspozycjami art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w tym:

 • okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące więcej »
  działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

W przypadku zainteresowania usługami dr inż. Przemysława Stawiarskiego, rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego w zakresie kontroli okresowej obiektów, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa. « zwiń

Sąd Okręgowy, opinie sądowe

Świadek - ekspert - biegły sądowy - opinia prywatna

Biegły rzeczoznawca sądowy dr inż. Przemysław Stawiarski może pełnić funkcję świadka - eksperta budowlanego. Zgodnie bowiem z art. 505 7 § 3 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2021.0.1805) złożenie zeznań przez świadka nie stoi na przeszkodzie zasięgnięciu jego opinii jako biegłego sądowego, także co do faktów, o których zeznał jako świadek, nawet jeżeli uprzednio sporządził opinię techniczną czy ekspertyzę budowlaną jako rzeczoznawca budowlany na zlecenie podmiotu innego niż Sąd to jest jak każdy Zleceniodawca. A zatem sporządzając opinię na zlecenie prywatne więcej »

dr inż. Przemysław Stawiarski może występować przed Sądem także jako ekspert. Przywołany przepis stanowi lex specialis do art. 278–2781 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dochodzi bowiem do połączenia roli świadka jako sporządzającego ekspertyzę budowlaną i biegłego sądowego. Zatem sporządzając ekspertyzę budowlaną jako opinię prywatną dr inż. Przemysław Stawiarski, a następnie będąc powołanym na świadka w toczącej się sprawie Sąd może wywołać opinię jako dowód w sprawie jako biegłego sądowego.


Rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski jest autorem wielu publikacji w zakresie opracowań jak ekspertyza budowlana, opinia techniczna, opinia sądowa ale także jest autorem wielu publikacji prasowych, miesięcznykach, prasie fachowej i specjalistycznej a także był prelegentem podczas wystąpień publicznych. Głównym zakresem prac jest sporządzanie ekspertyz sądowych, ekspertyz budowlanych i opinii technicznych w zakresie ocen jakości wykonywanych robót i innych zagadnień z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Stawiarski P., Model numeryczny betonów wysokich wytrzymałości na podstawie badań własnych.

Ślusarek J., Stawiarski P., Wpływ dodatków chemicznych i domieszek mineralnych na wybrane właściwości mechaniczne betonów. Inżynieria i Budownictwo.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe w drogownictwie. Budownictwo Fachowe.

Stawiarski P., Betony wysokich wytrzymałości - właściwości i zastosowanie. Forum Budowlane.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe. Murator PLUS.

Stawiarski P., Betony wysokich wytrzymałości. Materiały Budowlane.

Stawiarski P., Szklane elewacje w budynkach wysokich. Budownictwo Fachowe.

Stawiarski P., Domieszki do betonów. Murator PLUS.

Stawiarski P., Betony wysokich wytrzymałości w drogownictwie.

Stawiarski P., Technologia betonów wysokowartościowych na podstawie badań własnych. Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Trwałość betonów. Forum Budowlane.

Stawiarski P., Dodatki do modyfikowania betonów. Murator PLUS.

Stawiarski P., Kruszywa do betonów wysokowartościowych. Forum Budowlane.

Stawiarski P., Ślusarek J., Efekty modyfikacji matrycy spoiwowej w betonach żwirowych. Inżynieria i Budownictwo.

Stawiarski P., Żwirowe betony wysokowartościowe, Cement Wapno Beton.

Stawiarski P., Betony specjalne, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Ślusarek J., Efekty modyfikacji matryc betonów cementowych, Konferencja Naukowo-Techniczna "Procesy Budowlane 2000", Gliwice-Kokotek.

Ślusarek J., Stawiarski P., Fizykalne aspekty osuszania budowli, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z.88, Gliwice.

Stawiarski P., Betony specjalne - betony osłonowe, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Ekonomiczne aspekty produkcji betonu wysokiej wytrzymałości, Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Trwałość betonów wysokowartościowych, Materiały Budowlane.

Stawiarski P., Budynki wysokie, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Betony wysokiej wytrzymałości w drogownictwie, Materiały Budowlane.

Stawiarski P., Deterministyczny model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych, Cement Wapno Beton.

Stawiarski P., Projektowanie mieszanek betonów wysokowartościowych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, Cement Wapno Beton.

Stawiarski P., Różnice modelowe między betonami zwykłymi a wysokowartościowymi, Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Nawierzchnie drogowe betonowe, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Kształtowanie wysokowartościowych betonów żwirowych, Materiały Budowlane.

Stawiarski P., Modyfikatory betonów, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Szklane elewacje wieżowców, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Matematyczny model twardnienia betonów wysokich wytrzymałości, Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Przegroda dachowa, wentylacja i izolacja, czyli jak nie zaburzyć klimatu wewnątrz budynku, Dachy.

Stawiarski P., Jakoś czy jakość na dachu. Część 1. Przegląd rynku dodatków dachowych w Polsce, Dachy.

Ratański Sz., Stawiarski P., Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Wydawnictwo Veralg Dashofer.

Siwka M. M., Stawiarski P., Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Wydawnictwo Veralg Dashofer.

Stawiarski P., Multiplikatywny model twardnienia tworzyw cementowych.

Stawiarski P., Technologia betonów architektonicznych. Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe w budownictwie, www.budnet.pl.

Stawiarski P., Szklane elewacje w budynkach wysokich, www.budnet.pl.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Dodatki do modyfikowania betonów, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Domieszki do betonów, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Betonowanie w warunkach zimowych, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Korozyjne działanie składników mieszanki betonowej, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Betony specjalne, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Technologia betonów XXI wieku, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Domieszki do betonów, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Ekonomiczne aspekty produkcji BWW, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Szkło w elewacjach wysokościowców, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Trwałość betonów, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Żwirobetony wysokich wytrzymałości, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Budynki wysokie - część I, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Budynki wysokie - część II, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Betony osłonowe, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe - Współczesne osiągnięcia technologii betonów cz. I.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe - Współczesne osiągnięcia technologii betonów cz. II.

Stawiarski P., Betony odporne na ścieranie, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe - wodoszczelne, hydrotechniczne, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Kruszywa do betonów wysokowartościowych, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Technologia betonów XXI wieku, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Analiza i praktyczne zastosowanie BWW, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Fizyczne i mechaniczne różnice pomiędzy betonami zwykłymi i betonami wysokowartościowymi, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych , www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Projektowanie mieszanek betonów wysokowartościowych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych , www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Technologia betonów XXI wieku. Współczesne osiągnięcia, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Rola domieszek w budownictwie przyszłości, www.pcbmedia.pl.

Cykl konfernecji "Jak poprawić wyniki i konkurencyjność firmy – nowoczesne narzędzia informatyczne oraz wsparcie finansowe UE" – Warszawa, Rzeszów, Białystok.

Konferencja "Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem" - Warszawa.

Seminarium "Zintegrowane systemy informatyczne dla Przedsiębiorstw” - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika - Toruń.

Sesja plenarna konfernecji "Systemy dla Przedsiębiorstw" - Warszawa.

Seminarium "Model twardnienia tworzyw cementowych" dla kadry naukowej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej - Gliwice.

Konferencja Polskiego Związku Techników i Inżynierów Budownictwa - Rynia.Dr inż Przemysław Stawiarski sporządza opinie techniczne oraz przedsądowe ekspertyzy budowlane w zakresie budownictwa. Sporządzane opracowania nie są podzlecane jak w wielu tego typu podmiotach innym osobom, a są wykonywane osobiści, pod nadzorem dr inż. Przemysława Stawiarskiego. Tylko to gwarantuje, że opracowanie będzie rzeczowe, profesjonalne i dogłębne. Inni wskazują, że ich opracowania opracowuje zespół kwalifikowanych i doświadczonych biegłych sądowych, opiniujący dla Sądów, Policji i Prokuratur. To jednak nie powoduje, że zlecenie przypadkowym osobom ekspertyz budowlanych i przedsądowych opinii technicznych będzie skuteczne. Dr inż. Przemysław Stawiarski usługi wykonuje samodzielnie, bezstronnie, sumiennie i rzetelnie w zakresie oceny stanu technicznego i powstałych nieprawidłowości. Biegły sądowy może być taże rzeczoznawcą budowlanym, która to osobą winna posiadać właściwe kwalifikacje w zakresie budownictwa. Od chwili Ustawy deregulacyjnej, rzeczoznawca budowlany nie pełni już samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, co częstokroć jest nieprawidłowo oceniane przez innych rzeczoznawców budowlanych i biegłych sądowych. Rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy może jednak wydawać opinie sądowe i ekspertyzy budowlane na podstawie wizji lokalnej, przekazanej dokumentacji, akt sprawy. Skuteczność biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego wymaga wartości dokumentu ekspertyzy budowlanej lub opinii technicznej czy opinii sądowej także Sądem czy Prokuratorem. Dr inż. Przemysław Stawiarski jako biegły budowlany rzeczoznawca sądowy dysponuje specjalistyczną wiedzą w zakresie budownictwa, bezpieczeństwa w budownictwie celem sofrmułowania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i wykonanych oględzin prawidłowych ocen co do stanu technicznego wykonanych prac budowlanych, zgodności wykonania prac z projektem budowlanym jak również stwierdzić poprawność i jakość wykonywanych prac budowlano-wykończeniowych. Dr inż. Przemysław Stawiarski wykonuje profesjonalne opinie techniczne czy przedsądowe ekspertyzy budowlane z zakresu budownictwa i wykonywanych robót budowlanych oraz wykończeniowych. Na podstawie przesłanego zapytania ofertowego, złożonej oferty w zakresie ustalonego zakresu prac rzeczoznawcy budowlanego, biegły budowlany rzeczoznawca sądowy wykonuje ekspertyzę budowlaną lub opinię techniczną przedsądową. Rzeczoznawca dr inż. Przemysław Stawiarski w szczególności wykonuje prace w zakresie oceny wykonych izolacji fundamentów, w tym ustalenia przyczyn zawilgoceń, przecieków i przesiąków wodnych, występujących wykwitów solnych. W zakresie izolacji termicznej (ocieplenia) biegły rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski dokonuje ustaleńia istnienia mostków termicznych i ich wpływu na izolacyjność termiczną przegród budowlanych. W opinii technicznej przedsądowej dr inż. Przemysław Stawiarski dokonuje ustlaleń w zakresie poprawności wykonania budynku lub jego części jak fundamenty, ściany, dach, przeprowadza analizę w zakresie stanu technicznego konstrukcji obiektu budowlanego, dokonuje ustalenia uszkodzeń budynku a także przeprowadza analizy przyczyn występujących nieprawidłowości, awarii w budynku lub stwierdza możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej. Dotyczas dr inż. Przemysław Stawiarski jako biegły budowlany rzeczoznawca sądowy wykonał samodzielnie (bez udziału innych biegłych sądowych i rzeczoznawców budowlanych) opinie dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, budynków wysokich i wysokościowych, budynków użyteczności publicznej, obiektów i instalacji przemysłowych, a także stadionów jak Stadion Narodowy w Warszawie.

W przypadku zainteresowania usługami Rzeczoznawcy sądowego biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie prac wykonywanych zdalnie, proszę o kontakt telefoniczny +48 603 324 300 lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.« zwiń

Biuro opinii i ekspertyz sądowych / kim jest rzeczoznawca sądowy biegły budowlany/

Biurowiec, przegląd techniczny budynku

Dlaczego wybrać dr inż. Przemysława Stawiarskiego do wydania ekspertyzy budowlanej ? Bo posiada tytuł doktora nauk technicznych w budownictwie, bo posiada od 15 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń i jest rzeczoznawcą, bo posiada ponad 15 letnie doświadczenie jako biegły sądowy w sprawach w Sądach Rejonowych, biegły sądowy w sprawach w Sądach Okręgowych, biegły sądowy w sprawach w Sądach Apelacyjnych, biegły sądowy w sprawach w Prokuraturach Rejonowych, biegły sądowy w sprawach w Prokuraturach Okręgowych, biegły sądowy w sprawach w Prokuraturach Apelacyjnych, biegły sądowy w sprawach w Prokuraturach Krajowych, biegły sądowy w sprawach dla Policji, biegły sądowy w sprawach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, biegły sądowy w sprawach dla komorników, a także posiada więcej »

liczne kontakty z kancelariami adwokackimi i radców prawnych, bo jako jedyny inżynier budownictwa w kraju sam ukończył studia prawnicze Prawa Dowodowego. Posiada z tego tytułu najwyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na styku inwestor-wykonawca, właściciel-deweloper, zarządca budynków – nadzór budowlany, pracownik – pracodawca. Ekspertyzy budowlane dr inż. Przemysława Stawiarskiego dotyczyły wielu zagadnień budowlanych od konstrukcji 1000 m pod ziemią, a skończywszy na wysokościowcach warszawskich, od garaży i ogrodzeń a skończywszy na Stadionie Narodowym. Dla biura dr inż. Przemysława Stawiarskiego nie ma przeszkód odległościowych, terytorialnych oraz terminowych. Dlatego warto postawić na najlepszego dr inż. Przemysława Stawiarskiego.

Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA - Rzeczoznawca Sądowy, biegły budowlany, profesjonalne Biuro Opinii i Ekspertyz Budowlanych jest niezależnym podmiotem, które dzięki dużemu doświadczeniu twórcy, rzeczoznawcy sądowego z zakresu budownictwa, a także wiedzy prawnej przy współpracy także z innymi rzeczoznawcami budowlanymi, inżynierami, geotechnikami, geodetami, projektantami i konstruktorami, laboratoriami budowlanymi, specjalistami z szeroko pojętego budownictwa przygotowuje opinie budowlane i ekspertyzy budowlane dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów, instytucji, organów, sądów i prokuratur w zakresie budownictwa na terenie całej Polski.

Przemysław Stawiarski, rzeczoznawca sądowy, rzeczoznawca robót budowlanych, biegły budowlany bardzo wcześnie zdobywał praktyczne doświadczenia inżynierskie, a także kształcił się jako rzeczoznawca budowlany, biegły rzeczoznawca sądowy, przedsiębiorca, szef organizacji i dyrektor działów przedsiębiorstw.

Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył także z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia Prawa Dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersystetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia menedżerskie oparte na programie Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał po przedstawieniu i publicznej obronie dysertacji na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z wynikiem bardzo dobrym zakończył również studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na University of Illinois, a także podyplomowe studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Również z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia z Retoryki Stosowanej na Wydziałe Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Wieloletni inżynier budownictwa lądowego, inspektor nadzoru inwestorskiego i inżynier kontraktu na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych, biegł budowlany do spraw budownictwa i materiałów budowlanych rzeczoznawca sądowy na terenie całej Polski oraz wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Jest autorem kilkudziesięciu (ponad 80) publikacji z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych, opiniodawcą i autorem kilkuset opinii technicznych i ekspertyz budowlanych oraz sądowych, orzeczeń technicznych z zakresu budownictwa. Wykonawca setek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, których łączna powierzchnia przekroczyła kilka milionów metrów kwadratowych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń doskonalących zarówno umiejętności inżynierskie, jak również organizacyjne a także wystąpienia publiczne i retoryka stosowana.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jak również jest wpisany na listy rzeczoznawców do spraw jakości i usług w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowych.

Życie zawodowe Przemysława Stawiarskiego od początku było związane z działalnością inżynierską, procesami budowlanymi a także organizacją i zarządzaniem. « zwiń

Biurowiec, przegląd techniczny budynku
Budynek jednorodzinny, opinia techniczna Hala magazynowa, stwierdzenie przydatności do użytkowania Osiedle mieszkaniowe, weryfikacja przecieków wodnych i izolacji

klienci rzeczoznawcy sądowego biegłego budowlanego.

Klientami przedsiębiorstwa Biura opinii sądowych i eksperyz budowlanych dr inż. Przemysława Stawiarskiego, rzeczoznawcy sądowego, rzeczoznawcy robót budowlanych, biegłego budowlanego są osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorstwa, inwestorzy, wykonawcy, deweloperzy, banki i organizacje finansowe, organy podatkowe, urzędy administracji publicznej, organy administracji centralnej, Sądy, Prokuratury, Policja na terenie całej Polski.

Wszystkie zlecenia bazują na zapytaniach ofertowych, składanych ofertach oraz umowach.

kontakt do rzeczoznawcy sądowego biegłego budowlanego .

dr inż. Przemysław Stawiarski, mba
Rzeczoznawca sądowy biegły budowlany ekspertyzy budowlane opinie sądowe
tel.: (+48) 603 324 300 email: biuro@stawiarski.pl www: stawiarski.pl

oddziały/biura opinii sądowych i ekspertyz budowlanych/

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /