Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Wrocław

Biegły sądowy

Gdzie szukać rzeczoznawcy budowlanego w Warszawie i ile kosztuje Rzeczoznawca budowlany ?


Gdzie szukać rzeczoznawcy budowlanego i ile kosztuje

Rzeczoznawca budowlany jest ekspertem w zakresie budownictwa, sporządzającym ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, a na zlecenia Sądów i Prokuratur opinie sądowe.

Gdzie należy szukać sprawdzonego rzeczoznawcę budowlanego? i ile należy zapłacić za ekspertyzę budowlaną czy opinię techniczną czy opinię sądową.

Kto to jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawcą budowlanym jest osoba posiadająca przede wszystkim uprawnienia budowlane, najlepiej aby były to uprawnienia budowlane bez ograniczeń. rzeczoznawca budowlanysprawuje takie funkcje, które są analogiczne do zawowód zaufania publicznego. Rzeczoznawca budowlany nie może być osobą, która nie posiada wiedzy w dziedzinie budownictwa, dlateego też pełniąc samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, musi legitymować się wykształceniem także w dziedzinie budownictwa. Posiadając stosowne wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje rzeczoznawca budowlany jest odpowiednio przygotowany do sporządzenia ekspertyz budowlanych i opinii technicznych, a jeżeli dodatkowo ukończył wydział Prawa do umożliwia to wydanie opinii, która będzie dotyczyć takze zakresu prawa, w tym prawa budowlanego i przepisów związanych. Na podstawie opracowań rzeczoznawcy budowlanego organ, organ podatkowy, Sąd, Prokurator orzekania co do stanu sprawy, formułujac wyrok. Aby móc uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, kandydat na musi legitymować się wykształceniem wyższym z zakresu budownictwa, posiadać co najmnie dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie, w której ma być ustanowionym jako rzeczoznawca budowlany . Doświadczenie kandydata na pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego winno być także związane ze sporządzaniem opracowań technicznych jak opinie techniczne, ekspertyzy budowlane. Istotne jest aby kandydat na rzeczoznawc budowlanegolegitymował się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń. Po weryfikacji nadawany jest tytuł rzeczoznawcy, rzeczoznawcy budowlanego. Rzeczoznawca budowlany sporządza ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, a także wydaje przy powołaniu go do pełnienia funkcji biegłęgo sądowego opinie sądowe. Istotne jest zwrócenie uwagi, że rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy nie wypowiada się co do prawa, albowiem kompetetnym w tym zakresie jest Sąd. Twierdzenie zatem, że to rzeczoznawca wypowiada się co do prawa budowlanego jest brakiem rozumienia przepisów prawa. Rzeczoznawca budowlany sporządzając opinie prywatne może być przez Sąd powołany w charakterze świadka, eksperta lub biegłego sądowego, co wynika wyłącznie z postanowienia Sądu, Prokuratora, Policji. Co wykonuje rzeczoznawca budowlany? Zasadniczym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest analiza stanu faktycznego i na podstawie dokumentów, wizji lokalnej, sporzadzanie opracowań technicznych jak ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe. Zleceniodawcami mogą być zarówno osoby prywatne (opinie prywante), organy administracji Państwowej, organy podatkowe, Sądu Prokuratury, Policja, komornicy i inni. Nie ma tutaj ograniczeń kto może być zleceniodawcą. Aby ekspertyza budowlana była sporządzona w sposób właściwy, winna przebiegać w ten sposób, że rzeczoznawca budowlany zapoznaje się ze stanem faktycznym, wykonuje oględziny przedmiotu opinii technicznej lub ekspertyzy budowlanej, jeżeli istnieje potrzeba dokonuje badań i pomiarów i wówczas na podstawie całokształtu materiału dowodowego sprządza ekspertyzę budowlaną lub opinię techniczną. Bez względnie jego opracowania muszą wykazywać się absolutną bezstronnością i sumiennością. Brak zachowania tych elementarnych okoliczności, stawia pod dużym znakiem zapytania czy osoba, która tak sporządzała ekspertyzę budowlaną lub opinię techniczną może wykonywać funkcję rzeczoznawcy budowlanego. Rzeczoznawca budowlany posiadając także uprawnienia budowlane może wykonywać czynności zarezerwowane do zakresu jego uprawnienień wynikajacych z decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych to jest np. sprawować nadzór techniczny i inwestorski jaki inspektor nadzoru inwestorskiego czy kierownik budowy, wykonywać czynności doradcze w budownictwie przed np. zakupem domu, mieszkania, być ekspertem Biegły Rzeczoznawa Budowlany z dziedziny w której posiada wiedzę techniczną, wykonywać czynności projektowe, przeprowadzać czynności związane z okresowymi przeglądami technicznymi budynków, sprawdzać stan techniczny budynków i lokali, przeprowadzać czynności kontrolne przy remontach i przebudowach na zlecenie inwestorów. Odrębną gałęzią są czynności biegłego sądowego, które może wykonywać wyłącznie na postanowienie Sądu. Kiedy można ocenić, że rzeczoznawca budowlany jest dobry, sumienny, rzetelne ekspertyzy budowlane wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego w sposób rzetelny winny odzwierciedlać stan technicznych nieruchomości, rozwiązywać problemy występujace w budownictwie, stanowić opracowanie doradcze. Rzeczoznawca budowlany po analizie problemu może dopuszczać budynki i lokale do bezpiecznego użytkowania w przypadku np wystąpienai awarii technicznych, pożarów, pęknięć i innych zdarzeń nieporządanych. Istotną opracowania rzeczoznawcy budowlanego jest przygotowanie opinii technicznej, ekspertyzy budowlanej w sposób bezstronny i sumienny, zgodnie z wiedzą rzeczonawcy budowlanego, zasadmi sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisów związanych. Rzeczoznawca budowlany może być powołany do stwierdzenia bezpieczeńśtwa użytkowania budynku i przeprowadzić przeglady budynków, dachów, lokali, mieszkań. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych jak pożar zalanie, rzeczoznawca budowlany określa stan techniczny budynku, bezpieczeństwo jego użytkowania i wogóle możliwość jego użytkwoania. Przy tym na marginesie należy wskazać, że często występują sytuacje kiedy brak przeprowadzonej kontrolii stanu technicznego budynku, po wystąpieniu zdarzeń losowych może być powodem odmowy przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenia okresowych kontrolii technicznych obiektów, a najlepiej przez osoby będące rzeczoznawcą budowlanym. Poszukując rzeczoznawcy budowlanego należy kierować się przede wszystkim jego wykształceniem zarówno w dziedzinie budownictwa jak i prawa, jego doświadczeniem zawodowym, osiągnieciami zawodowymi i naukowymi. Ważne też jest aby rzeczoznawca budowlany posiadał doświadzenie w opracowywaniu opinii sądowych dla Sądów i Prokuratur, albowiem dopiero wówczas będzie w stanie zrozumieć istotne i potrzeby dla jakich sporządza ekspertyzy budowlane i opinie techniczne w przedmiocie sporów na linii inwestor-wykonawca, inwestor-kierownik budowy itp. Brak tych doświadczeń stawia pod znakiem zapytania możliwości i umiejętności sprawnego poruszania się takiego rzeczoznawcy budowlanego w gąszczu przepisów prawa, sposobu rozwiązywania zaganień odszkodowawczych, odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Ważne też jest aby rzeczoznawca wykazał się umiejętnościami pisarskimi, aby był autorem publikacji w miesięcznych i prasie zawodowowej, aby w ten sposób ukazać jego swobodę i łatwość sporządzenia zrozumiałych dla przeciętnego czytelnika tekstów. Brak tej umiejętnosci jest częstoą przeszkodą w fromułowaniu wniosków w opiniach techniczncyh, eksepertyzach budowlanych Biegłego Rzeczoznawcy Budowlanego, opiniach sądowych, które wówczas nie są składne, nie pisane poprawną polszczyzną, poprawnym układem i formą. Na rzeczoznawcy budowlanym ciąży obowiązek i koniecznosć zarówno merytorycznego ale także poprawnego językowo przekazania wiedzy w dziedzinie budownictwa. Istotne jest także, aby rzeczoznawca budowlany był osobą nie tylko rzetelną, prawą ale także terminową. Terminowość sporządzania ekspertyz budowlanych jest wyraźnie wymagana na etapach postępowań sądowych, gdzie każde opóźnienia w sporządzaniu opracowań sądowych są karane finansowo. Jeżeli zaś rzeczoznawca budowlany nie ma doświadczenia sądowego wówczas dopuszcza się opóźnień, wielotygodniowych czy wielomiesięcznych co stanowi istotną przeszkodę dla jego oceny jako osoby rzetelnej. Dlatego dokonując wyboru należ nie tylko oczekiwać terminowego wykonania ale także oczekiwać takiej deklaracji w ofercie. Wybór takiego rzetelengo rzeczoznawcy budowlanego bęzie powodować bezspornie, że zadba prawidłowo o rzetelne rozwiązanie zleconego problemu. W przypadku braku zachowania tak elementarnych zasad współżycia może powodować wątpliwości co do rzetelności takiej osoby a co za tym idzie pod znakiem zapytania winien być wybór takie osoby. Każdy oczywiście problem jest indywidualny, jednak doświadczenie wskazuje, że opracowanie ekspertyzy budowlanej, opinii technicznej nie powino być długie. Oferta rzeczoznawcy winna zawierać okoliczności terminu wykonania ekspertyzy budowlanej, z której to oferty rzeczoznawca budowlany winien się wywiązywać, co świadczyć będzie o jego rzetelnosci, uczciowści i sumienności. Kiedy zapada pytanie ile kosztuje rzeczoznawca budowlany? Rzeczoznawca budowlany wydając skomplikwwane opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, winen przed przyjęciem zlecenia, złożyć na podstawie danych otrzymanych od zleceniodawcy ofertę, w której winien zawrzeć przedmiot opracowania, czynności jakie będzie przeprowadzał, termin wykonania i oczywiście koszt samego opracowania. Na rynku ekspertyz budowlanych i opinii technicznych spotykany jest szeroki wachlarz usługi i kosztów związanych ze sporządzeniem ekspertyz budowlanych, opinii technicznych czy opinii sądowych. Niewątpliwie oferta rzeczoznawcy budowlanego ma charakter ryczałtowy, obejmujący te czynności, które zawarł w ofercie. Wskazywanie, że koszty sporządzenia i wydania ekspertyzy budowlanej to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych jest zbyt ogólną informacją. Każdy bowiem przypadek jest indywdidualny, inne są potrzeby rozwiązania problemu, narzucane terminy opracowania. Należy się jednak wystrzegać tanich opracowań, które ową taniość przenoszą na merytorykę i prawidłowość opracowania. Jest to sytuacja analogiczna dla tanich zakupów przedmiotów z dalekiego wschodu lub zakupów produktów europejskich. Różnica jest zauważalna. Należy też mieć na uwadze, że rzetelny rzeczonzawca budowlany wskaże jak wydatek na jego ekspertyzę budowlaną może zostać zrekompensowany lub odzyskany i na jakiej drodze. Tylko osoba z doświadczeniem biegłego sądowego w tym zakresie będzie umiała poruszać się swobodnie i doradzi najlepsze rozwiazania. Brak tego doświadczenia pozostawi dużą wątpliwość co do prawidłowości i skuteczności doradztwa w tym zakresie. Także brak kontaktów z biurami prawnymi, adwokatami, radcami prawnymi będzie stanowić dużym ubytek prawidłowej pomocy, jaką rzeczoznawca winien nieść swoim zleceniodawcą. Każda ekspertyza budowlana, opinia techniczna i jej koszt jest uznależniony od problemu, lokalizacji budynku, lokalu, mieszkania, zakres prac i badań. Niewątpliwie nie może koszt opinii być uznależniony od zleceniodawcy to jest osoby prywatnej, organu czy instytucji. Tego typu segregacja nie jest prawidłową cechą jaką winien kierować się rzeczoznawca budowlany. Ekspertyzę budowlana sporządzona na zlecenie prywane czy też Sąd czy organ administracji państwowej lub organ podatkowy jest nadal niezależna i koszt jej wydania zależy wciąż jedynie od problemu jaki został postawiony przed rzeczoznawcąbudowlanym. Reczoznawca nie może dla tego samego problemu oferować innej kwoty sporządzenia opinii dla osoby prywatnej a inną dla Sądu. Stawia to bowiem pod znakiem zapytania rzetelność i uczciowość takiego rzeczoznawcy budowlanego

Gdzie szukać pomocyJeżeli masz problem w budownictwie, koniecznie skontaktuj się z biegłym rzeczoznawcą budowlanym dr inż. Przemyslaw Stawarskim, przedstaw swój problem i pozwól na jego rozwiązanie. Tutaj znajdziesz kontakt.

Rzeczoznawca budowlany LublinRzeczoznawca budowlany WrocławEkspertyza budowlana Bydgoszcz


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.