Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300

JEDYNY ZNANY W POLSCE BIEGŁY RZECZOZNAWCA, DR INŻ I ABSOLWENT PRAWA DOWODOWEGO

Rzeczoznawca budowlany Szczecin

Biegły sądowy

ŚWIADEK - EKSPERT - BIEGŁY SĄDOWY - OPINIA PRYWATNA


Ekspertyza budowlana Poznań

Rzeczoznawca budowlany sądowy, biegły sądowy budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski jest autorem opinii technicznych, ekspertyz budowlanych w przedmiocie występujących zawilgoceń, wykwitów solnych, zalań wodami gruntowymi, weryfikatorem prawidłowości wykonanych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a także izolacji termicznych. Szczególnym zakresem badań są także sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania wentylacji w budynkach, mieszkaniach, lokalach, występującego zagrzybienia, zapleśnienia, sprawności wentylacji. Badania są prowadzone specjalistycznym sprzętem badawczym aby wszystkie te czynniki, które powodują występowanie niekorzystnych zjawisk w lokalach, mieszkaniach, domach ujawnić.


Biegły rzeczoznawca sądowy dr inż. Przemysław Stawiarski może pełnić funkcję świadka - eksperta budowlanego. Zgodnie bowiem z art. 505 7 § 3 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2021.0.1805) złożenie zeznań przez świadka nie stoi na przeszkodzie zasięgnięciu jego opinii jako biegłego sądowego, także co do faktów, o których zeznał jako świadek, nawet jeżeli uprzednio sporządził opinię techniczną czy ekspertyzę budowlaną jako Rzeczoznawca budowlany na zlecenie podmiotu innego niż Sąd to jest jak każdy Zleceniodawca. A zatem sporządzając opinię na zlecenie prywatne dr inż. Przemysław Stawiarski może występować przed Sądem także jako ekspert. Przywołany przepis stanowi lex specialis do art. 278–2781 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dochodzi bowiem do połączenia roli świadka jako sporządzającego ekspertyzę budowlaną i biegłego sądowego. Zatem sporządzając ekspertyzę budowlaną jako opinię prywatną dr inż. Przemysław Stawiarski, a następnie będąc powołanym na świadka w toczącej się sprawie Sąd może wywołać opinię jako dowód w sprawie jako biegłego sądowego.


Rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski jest autorem wielu publikacji w zakresie opracowań jak ekspertyza budowlana, opinia techniczna, opinia sądowa ale także jest autorem wielu publikacji prasowych, miesięcznykach, prasie fachowej i specjalistycznej a także był prelegentem podczas wystąpień publicznych. Głównym zakresem prac jest sporządzanie ekspertyz sądowych, ekspertyz budowlanych i opinii technicznych w zakresie ocen jakości wykonywanych robót i innych zagadnień z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.Dr inż Przemysław Stawiarski sporządza opinie techniczne oraz przedsądowe ekspertyzy budowlane w zakresie budownictwa. Sporządzane opracowania nie są podzlecane jak w wielu tego typu podmiotach innym osobom, a są wykonywane osobiści, pod nadzorem dr inż. Przemysława Stawiarskiego. Tylko to gwarantuje, że opracowanie będzie rzeczowe, profesjonalne i dogłębne. Inni wskazują, że ich opracowania opracowuje zespół kwalifikowanych i doświadczonych biegłych sądowych, opiniujący dla Sądów, Policji i Prokuratur. To jednak nie powoduje, że zlecenie przypadkowym osobom ekspertyz budowlanych i przedsądowych opinii technicznych będzie skuteczne. Dr inż. Przemysław Stawiarski usługi wykonuje samodzielnie, bezstronnie, sumiennie i rzetelnie w zakresie oceny stanu technicznego i powstałych nieprawidłowości. Biegły sądowy może być taKże Rzeczoznawcą budowlanym, która to osobą winna posiadać właściwe kwalifikacje w zakresie budownictwa. Od chwili Ustawy deregulacyjnej, rzeczoznawca budowlany nie pełni już samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, co częstokroć jest nieprawidłowo oceniane przez innych rzeczoznawców budowlanych i biegłych sądowych. Rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy może jednak wydawać opinie sądowe i ekspertyzy budowlane na podstawie wizji lokalnej, przekazanej dokumentacji, akt sprawy. Skuteczność biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego wymaga wartości dokumentu ekspertyzy budowlanej lub opinii technicznej czy opinii sądowej także Sądem czy Prokuratorem. Dr inż. Przemysław Stawiarski jako biegły budowlany rzeczoznawca sądowy dysponuje specjalistyczną wiedzą w zakresie budownictwa, bezpieczeństwa w budownictwie celem sofrmułowania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i wykonanych oględzin prawidłowych ocen co do stanu technicznego wykonanych prac budowlanych, zgodności wykonania prac z projektem budowlanym jak również stwierdzić poprawność i jakość wykonywanych prac budowlano-wykończeniowych. Dr inż. Przemysław Stawiarski wykonuje profesjonalne opinie techniczne czy przedsądowe ekspertyzy budowlane z zakresu budownictwa i wykonywanych robót budowlanych oraz wykończeniowych. Na podstawie przesłanego zapytania ofertowego, złożonej oferty w zakresie ustalonego zakresu prac rzeczoznawcy budowlanego, biegły budowlany rzeczoznawca sądowy wykonuje ekspertyzę budowlaną lub opinię techniczną przedsądową. Rzeczoznawca dr inż. Przemysław Stawiarski w szczególności wykonuje prace w zakresie oceny wykonych izolacji fundamentów, w tym ustalenia przyczyn zawilgoceń, przecieków i przesiąków wodnych, występujących wykwitów solnych. W zakresie izolacji termicznej (ocieplenia) biegły sądowy rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski dokonuje ustaleńia istnienia mostków termicznych i ich wpływu na izolacyjność termiczną przegród budowlanych. W opinii technicznej przedsądowej dr inż. Przemysław Stawiarski dokonuje ustlaleń w zakresie poprawności wykonania budynku lub jego części jak fundamenty, ściany, dach, przeprowadza analizę w zakresie stanu technicznego konstrukcji obiektu budowlanego, dokonuje ustalenia uszkodzeń budynku a także przeprowadza analizy przyczyn występujących nieprawidłowości, awarii w budynku lub stwierdza możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej. Dotyczas dr inż. Przemysław Stawiarski jako biegły budowlany rzeczoznawca sądowy wykonał samodzielnie (bez udziału innych biegłych sądowych i rzeczoznawców budowlanych) opinie dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, budynków wysokich i wysokościowych, budynków użyteczności publicznej, obiektów i instalacji przemysłowych, a także stadionów jak Stadion Narodowy w Warszawie.


W przypadku zainteresowania usługami Rzeczoznawcy sądowego biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie prac wykonywanych zdalnie, proszę o kontakt telefoniczny +48 603 324 300 lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.

Rzeczoznawca budowlany ToruńBiegły sądowy rzeczoznawca budowlanyEkspertyza budowlana


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.