Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Kraków

Biegły sądowy

ŚWIADEK - EKSPERT - BIEGŁY SĄDOWY - OPINIA PRYWATNA

ŚWIADEK - EKSPERT - BIEGŁY SĄDOWY - OPINIA PRYWATNA


Ekspertyzy budowlane Wrocław

Biegły rzeczoznawca sądowy dr inż. Przemysław Stawiarski może pełnić funkcję świadka - eksperta budowlanego. Zgodnie bowiem z art. 505 7 § 3 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2021.0.1805) złożenie zeznań przez świadka nie stoi na przeszkodzie zasięgnięciu jego opinii jako biegłego sądowego, także co do faktów, o których zeznał jako świadek, nawet jeżeli uprzednio sporządził opinię techniczną czy ekspertyzę budowlaną jako rzeczoznawca budowlany na zlecenie podmiotu innego niż Sąd to jest jak każdy Zleceniodawca. A zatem sporządzając opinię na zlecenie prywatne

dr inż. Przemysław Stawiarski może występować przed Sądem także jako ekspert. Przywołany przepis stanowi lex specialis do art. 278–2781 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dochodzi bowiem do połączenia roli świadka jako sporządzającego ekspertyzę budowlaną i biegłego sądowego. Zatem sporządzając ekspertyzę budowlaną jako opinię prywatną dr inż. Przemysław Stawiarski, a następnie będąc powołanym na świadka w toczącej się sprawie Sąd może wywołać opinię jako dowód w sprawie jako biegłego sądowego.


Rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski jest autorem wielu publikacji w zakresie opracowań jak ekspertyza budowlana, opinia techniczna, opinia sądowa ale także jest autorem wielu publikacji prasowych, miesięcznykach, prasie fachowej i specjalistycznej a także był prelegentem podczas wystąpień publicznych. Głównym zakresem prac jest sporządzanie ekspertyz sądowych, ekspertyz budowlanych i opinii technicznych w zakresie ocen jakości wykonywanych robót i innych zagadnień z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Stawiarski P., Model numeryczny betonów wysokich wytrzymałości na podstawie badań własnych.

Ślusarek J., Stawiarski P., Wpływ dodatków chemicznych i domieszek mineralnych na wybrane właściwości mechaniczne betonów. Inżynieria i Budownictwo.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe w drogownictwie. Budownictwo Fachowe.

Stawiarski P., Betony wysokich wytrzymałości - właściwości i zastosowanie. Forum Budowlane.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe. Murator PLUS.

Stawiarski P., Betony wysokich wytrzymałości. Materiały Budowlane.

Stawiarski P., Szklane elewacje w budynkach wysokich. Budownictwo Fachowe.

Stawiarski P., Domieszki do betonów. Murator PLUS.

Stawiarski P., Betony wysokich wytrzymałości w drogownictwie.

Stawiarski P., Technologia betonów wysokowartościowych na podstawie badań własnych. Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Trwałość betonów. Forum Budowlane.

Stawiarski P., Dodatki do modyfikowania betonów. Murator PLUS.

Stawiarski P., Kruszywa do betonów wysokowartościowych. Forum Budowlane.

Stawiarski P., Ślusarek J., Efekty modyfikacji matrycy spoiwowej w betonach żwirowych. Inżynieria i Budownictwo.

Stawiarski P., Żwirowe betony wysokowartościowe, Cement Wapno Beton.

Stawiarski P., Betony specjalne, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Ślusarek J., Efekty modyfikacji matryc betonów cementowych, Konferencja Naukowo-Techniczna "Procesy Budowlane 2000", Gliwice-Kokotek.

Ślusarek J., Stawiarski P., Fizykalne aspekty osuszania budowli, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z.88, Gliwice.

Stawiarski P., Betony specjalne - betony osłonowe, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Ekonomiczne aspekty produkcji betonu wysokiej wytrzymałości, Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Trwałość betonów wysokowartościowych, Materiały Budowlane.

Stawiarski P., Budynki wysokie, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Betony wysokiej wytrzymałości w drogownictwie, Materiały Budowlane.

Stawiarski P., Deterministyczny model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych, Cement Wapno Beton.

Stawiarski P., Projektowanie mieszanek betonów wysokowartościowych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, Cement Wapno Beton.

Stawiarski P., Różnice modelowe między betonami zwykłymi a wysokowartościowymi, Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Nawierzchnie drogowe betonowe, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Kształtowanie wysokowartościowych betonów żwirowych, Materiały Budowlane.

Stawiarski P., Modyfikatory betonów, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Szklane elewacje wieżowców, Forum Budowlane.

Stawiarski P., Matematyczny model twardnienia betonów wysokich wytrzymałości, Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Przegroda dachowa, wentylacja i izolacja, czyli jak nie zaburzyć klimatu wewnątrz budynku, Dachy.

Stawiarski P., Jakoś czy jakość na dachu. Część 1. Przegląd rynku dodatków dachowych w Polsce, Dachy.

Ratański Sz., Stawiarski P., Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Wydawnictwo Veralg Dashofer.

Siwka M. M., Stawiarski P., Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Wydawnictwo Veralg Dashofer.

Stawiarski P., Multiplikatywny model twardnienia tworzyw cementowych.

Stawiarski P., Technologia betonów architektonicznych. Przegląd Budowlany.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe w budownictwie, www.budnet.pl.

Stawiarski P., Szklane elewacje w budynkach wysokich, www.budnet.pl.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Dodatki do modyfikowania betonów, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Domieszki do betonów, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Betonowanie w warunkach zimowych, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Korozyjne działanie składników mieszanki betonowej, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Betony specjalne, www.muratorplus.pl.

Stawiarski P., Technologia betonów XXI wieku, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Domieszki do betonów, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Ekonomiczne aspekty produkcji BWW, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Szkło w elewacjach wysokościowców, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Trwałość betonów, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Żwirobetony wysokich wytrzymałości, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Budynki wysokie - część I, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Budynki wysokie - część II, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Betony osłonowe, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe - Współczesne osiągnięcia technologii betonów cz. I.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe - Współczesne osiągnięcia technologii betonów cz. II.

Stawiarski P., Betony odporne na ścieranie, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Betony wysokowartościowe - wodoszczelne, hydrotechniczne, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Kruszywa do betonów wysokowartościowych, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Technologia betonów XXI wieku, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Analiza i praktyczne zastosowanie BWW, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Fizyczne i mechaniczne różnice pomiędzy betonami zwykłymi i betonami wysokowartościowymi, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych , www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Projektowanie mieszanek betonów wysokowartościowych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych , www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Technologia betonów XXI wieku. Współczesne osiągnięcia, www.budinfo.pl.

Stawiarski P., Rola domieszek w budownictwie przyszłości, www.pcbmedia.pl.

Cykl konfernecji "Jak poprawić wyniki i konkurencyjność firmy – nowoczesne narzędzia informatyczne oraz wsparcie finansowe UE" – Warszawa, Rzeszów, Białystok.

Konferencja "Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem" - Warszawa.

Seminarium "Zintegrowane systemy informatyczne dla Przedsiębiorstw” - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika - Toruń.

Sesja plenarna konfernecji "Systemy dla Przedsiębiorstw" - Warszawa.

Seminarium "Model twardnienia tworzyw cementowych" dla kadry naukowej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej - Gliwice.

Konferencja Polskiego Związku Techników i Inżynierów Budownictwa - Rynia.Dr inż Przemysław Stawiarski sporządza opinie techniczne oraz przedsądowe ekspertyzy budowlane w zakresie budownictwa. Sporządzane opracowania nie są podzlecane jak w wielu tego typu podmiotach innym osobom, a są wykonywane osobiści, pod nadzorem dr inż. Przemysława Stawiarskiego. Tylko to gwarantuje, że opracowanie będzie rzeczowe, profesjonalne i dogłębne. Inni wskazują, że ich opracowania opracowuje zespół kwalifikowanych i doświadczonych biegłych sądowych, opiniujący dla Sądów, Policji i Prokuratur. To jednak nie powoduje, że zlecenie przypadkowym osobom ekspertyz budowlanych i przedsądowych opinii technicznych będzie skuteczne. Dr inż. Przemysław Stawiarski usługi wykonuje samodzielnie, bezstronnie, sumiennie i rzetelnie w zakresie oceny stanu technicznego i powstałych nieprawidłowości. Biegły sądowy może być taże rzeczoznawcą budowlanym, która to osobą winna posiadać właściwe kwalifikacje w zakresie budownictwa. Od chwili Ustawy deregulacyjnej, rzeczoznawca budowlany nie pełni już samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, co częstokroć jest nieprawidłowo oceniane przez innych rzeczoznawców budowlanych i biegłych sądowych. Rzeczoznawca budowlany i biegły sądowy może jednak wydawać opinie sądowe i ekspertyzy budowlane na podstawie wizji lokalnej, przekazanej dokumentacji, akt sprawy. Skuteczność biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego wymaga wartości dokumentu ekspertyzy budowlanej lub opinii technicznej czy opinii sądowej także Sądem czy Prokuratorem. Dr inż. Przemysław Stawiarski jako biegły budowlany rzeczoznawca sądowy dysponuje specjalistyczną wiedzą w zakresie budownictwa, bezpieczeństwa w budownictwie celem sofrmułowania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i wykonanych oględzin prawidłowych ocen co do stanu technicznego wykonanych prac budowlanych, zgodności wykonania prac z projektem budowlanym jak również stwierdzić poprawność i jakość wykonywanych prac budowlano-wykończeniowych. Dr inż. Przemysław Stawiarski wykonuje profesjonalne opinie techniczne czy przedsądowe ekspertyzy budowlane z zakresu budownictwa i wykonywanych robót budowlanych oraz wykończeniowych. Na podstawie przesłanego zapytania ofertowego, złożonej oferty w zakresie ustalonego zakresu prac rzeczoznawcy budowlanego, biegły budowlany rzeczoznawca sądowy wykonuje ekspertyzę budowlaną lub opinię techniczną przedsądową. Rzeczoznawca dr inż. Przemysław Stawiarski w szczególności wykonuje prace w zakresie oceny wykonych izolacji fundamentów, w tym ustalenia przyczyn zawilgoceń, przecieków i przesiąków wodnych, występujących wykwitów solnych. W zakresie izolacji termicznej (ocieplenia) biegły rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski dokonuje ustaleńia istnienia mostków termicznych i ich wpływu na izolacyjność termiczną przegród budowlanych. W opinii technicznej przedsądowej dr inż. Przemysław Stawiarski dokonuje ustlaleń w zakresie poprawności wykonania budynku lub jego części jak fundamenty, ściany, dach, przeprowadza analizę w zakresie stanu technicznego konstrukcji obiektu budowlanego, dokonuje ustalenia uszkodzeń budynku a także przeprowadza analizy przyczyn występujących nieprawidłowości, awarii w budynku lub stwierdza możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej. Dotyczas dr inż. Przemysław Stawiarski jako biegły budowlany rzeczoznawca sądowy wykonał samodzielnie (bez udziału innych biegłych sądowych i rzeczoznawców budowlanych) opinie dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, budynków wysokich i wysokościowych, budynków użyteczności publicznej, obiektów i instalacji przemysłowych, a także stadionów jak Stadion Narodowy w Warszawie.


W przypadku zainteresowania usługami Rzeczoznawcy sądowego biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie prac wykonywanych zdalnie, proszę o kontakt telefoniczny +48 603 324 300 lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.

Ekspertyzy budowlane WarszawaEkspertyza budowlana WarszawaEkspertyza budowlana


Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /