Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Zadzwoń 603 324 300
Rzeczoznawca budowlany Gdańsk

Biegły sądowy

ekspertyza budowlana, opinie techniczne


Odzyskaj to co Ci zabrano, zniszczono, nie wykonano, na czym Cię oszukano w budownictwie. Nie poddajemy się żadnym lokalnym układom, relacjom z wykonawcami, kierownikami budów, inspektorami czy nadzorem budowlanym. Sporządzamy opinie techniczne, ekspertyzy budowlane i opinie sądowe niezależnie i bezstronnie. Biuro Rzeczoznawcy Sądowego, Biegłego Budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego opracowuje ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, kontrole techniczne, oceny jakości wykonywanych robót

oraz oceny technicznej obiektów budowlanych na terenie całej Polski. Każde opracowanie czy to ekspertyza budowlana czy opinia techniczna wydawane sa niezależnie, bezstronnie na podstawie przedłożonej oferty lub podpisanej umowy. Biuro specjalizuje się w zakresie ekspertyz budowlanych i opinii technicznych zagadnień odpowiedzialności z tytułu nierzetelnie pełnionych funkcji technicznych w budownictwie

Biegły rzeczoznawca budowlany w sytuacjach wyjątkowych jak np. lokalizacja nieruchomości poza granicami kraju jest w stanie w niektórych przypadkach przeprowadzić także zdalnie swoje czynności, w tym przedprocesowe bez konieczności bezpośredniego przeprowadzania wizji lokalnej, w zakresie ocen jakości wykonywanych robót i innych zadań z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Zakres usług rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego obejmuje pisemne ekspertyzy techniczne, opinie budowlane, a także oceny i analizy w zakresie:

1. budownictwa, w tym:


 • ekspertyzy budowlane w Gdańsku, opinie techniczne prawidłowości wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych,
 • ekspertyzy budowlane w Rzeszowie, opinie techniczne prawidłowości wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego),
 • ekspertyzy budowlane w Warszawie, opinie techniczne prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej i granitowej,
 • ekspertyzy budowlane w Krakowie, opinie techniczne prawidłowości wykonania robót budowlanych,
 • ekspertyzy budowlane w Katowicach, opinie techniczne zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
 • ekspertyzy budowlane we Wrocławiu, opinie techniczne zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,
 • ekspertyzy budowlane w Opolu, opinie techniczne oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • ekspertyzy budowlane w Szczecinie, opinie techniczne analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
 • ekspertyzy budowlane w Tarnowie, opinie techniczne oceny przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych,
 • ekspertyzy budowlane w Białymstoku, opinie techniczne oceny sprawowanego nadzoru budowlanego, w tym wskazania odpowiedzialności z zakresu odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy (ubezpieczenia).
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne koreferatów opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne analizy zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,

Przeczytaj artykuł: Gdzie szukać rzeczoznawcy budowlanego i ile kosztuje Rzeczoznawca budowlany ?


Kim jest rzeczoznawca budowlany ?

Rzeczoznawca budowlany to ekspert posiadający długoletnie doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje, które umożliwiają mu samodzielne przeprowadzanie badań i ekspertyz związanych z branżą budowlaną. Choć zazwyczaj specjalizuje się w konkretnym obszarze tej dziedziny, ma solidne wykształcenie zawodowe, co umożliwia mu dokładne analizy, proponowanie rozwiązań dla skomplikowanych problemów technicznych oraz wydawanie ekspertyz budowlanych. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego został oficjalnie ustanowiony w polskim prawie budowlanym w 1994 roku.

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Rzeczoznawca budowlany musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie budownictwa (magister inżynier, magister inżynier architekt, inżynier lub inżynier architekt) oraz pełne uprawnienia budowlane. Niezbędne jest także co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w tej dziedzinie oraz znaczące osiągnięcia zawodowe. Konieczne jest potwierdzenie posiadania pełni praw publicznych i członkostwa w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego.

Jaki jest zakres uprawnień rzeczoznawcy budowlanego ?

Głównym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest opiniowanie wszelkich problemów związanych z budową eksploatacją obiektów budowlanych. Ponadto bierze udział w dochodzeniach mających ustalić przyczyny potencjalnych katastrof i awarii.

Jakie są odpowiedzialności rzeczoznawcy budowlanego ?

Do zadań rzeczoznawcy budowlanego należą:

 • przygotowywanie opinii, orzeczeń i ekspertyz budowlanych w sprawie procesu budowlanego,
 • przygotowywanie opinii, orzeczeń i ekspertyz budowlanych w sprawie procesu eksploatacyjnego,
 • ocena stanu technicznego budynków,
 • diagnostyka i sporządzanie ekspertyz budowlanych istniejących obiektów wymagających remontu
 • diagnostyka i sporządzanie ekspertyz budowlanych obiektów wymagających modernizacji
 • kontrole i przeglądy okresowe,
 • wsparcie techniczne i nadzór na różnych etapach inwestycji,
 • nadzór i opracowywanie rozwiązań technicznych,
 • zapobieganie awariom oraz błędom wykonawstwa,
 • ocena skutków i ustalanie sposobów ich likwidacji,
 • badania techniczne in-situ.

  W przypadku zainteresowania usługami biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie sporządzenia ekspertyz budowlanych, opinii budowlanych, opinii techicznych, ocen, analiz, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa. Wizje lokalne rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany przeprowadza w ciągu kilku dni od dnia akceptacji oferty, zaś ekspertyzy budowlane, opinie techniczne są sporządzane w ciągu kilku dni od dnia wizji lokalnej

 • Rzeczoznawca budowlany LublinEkspertyzy budowlane KatowiceEkspertyzy budowlane Wrocław


  Bezpłatna wycena - zapytanie ofertowe .

  WHATSAPP.: EMAIL.: BIURO@STAWIARSKI.PL

  teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /


  0 STAWIARSKI.PL © 2023 Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.